Разбиране на правото на децата на здраве

Здравето е жизненоважно за всеки човек по света. Каквито и да са разликите ни, здравето е нашата най-важна стока. Човек с лошо здраве наистина не може да живее пълноценно.

Основните характеристики на правото на здраве
Здравето е състоянието на физическото, психическото и социалното благосъстояние и не означава само отсъствие на болест или заболяване.

Правото на здраве е тясно свързано с други основни човешки права, най-вече достъпът до питейна вода и адекватната хигиена.

Правото на здраве включва достъп до здравни услуги
Всички деца имат право на навременен достъп до подходящи здравни услуги. Това налага създаването на система за защита на здравето, включително достъп до основни лекарства.

Осъществяването на правото на здраве предполага, че всяка държава ще въведе здравни услуги, които са достъпни при всякакви обстоятелства, достъпни за всички, с добро качество и задоволителни (което означава, че отговарят на медицинската етика и зачитат нашите биологични и културни различия. )

Това обаче не означава, че страната трябва да гарантира добро здраве на всички. (виж също: Разграничение между правото на здраве и правото на добро здраве)

Правото на здраве включва също кампании за превенция и повишаване на осведомеността

Профилактиката играе съществена роля за поддържането на общественото здраве, особено здравето на децата. Здравното образование и ваксинациите предотвратяват разпространението на инфекциозно заболяване.

Ваксинациите са ефективни, защото са доста евтини и предпазват децата от риск от смърт и увреждания, причинени от най-често срещаните детски болести (туберкулоза, дифтерия, тетанус, проказа, полиомиелит, коклюш, морбили.) В дългосрочен план тези ваксинации дори може да доведе до края на тези заболявания в дадена държава.

Ваксинирането на деца, както и кампаниите за повишаване на осведомеността, могат да доведат до значително намаляване на рисковете за здравето. Освен това разпространението на основна информация за хигиената, хранителните нужди и т.н., както и разпространението на прости илюстрации, напомнящи на хората за основните правила, са много ефективни действия за информиране на популациите и подобряване на здравословното поведение.

Освен това е важно да се информира населението за вредното въздействие на детските бракове или осакатяването на женски гениталии върху здравето на децата.

Правото на децата на здраве

За децата правото на здраве е жизненоважно, тъй като те са уязвими същества, изложени на по-голям риск от заболявания и здравословни усложнения. Когато децата бъдат пощадени от болести, те могат да израснат в здрави възрастни и по този начин да допринесат за развитието на динамични и продуктивни общества.

Правото на децата да се радват на възможно най-доброто здравословно състояние
Децата изискват допълнително внимание, за да се радват на възможно най-доброто здраве. Това им позволява да се развиват правилно през детството и тийнейджърските си години.

На всяка стъпка от своето физическо и психическо развитие децата имат специфични нужди и различни рискове за здравето. Освен това новороденото е по-уязвимо и по-изложено на определени заболявания, отколкото малко дете или тийнейджър (т.е. инфекциозни заболявания, недохранване.)

От друга страна, тийнейджър, поради своите навици и поведение, е изложен на други видове рискове (сексуално здраве, психично здраве, употреба на алкохол и наркотици и т.н.)

Обикновено едно дете, което се ползва от подходящи здравни грижи, ще се радва на по-добро здравословно състояние през етапите на детството и може да стане здрав възрастен.